Laatste berichten

Collecte Pinksteren

1e en 2e Pinksterdag is de eerste collecte is bestemd voor de GZB-pinkstercollecte is bestemd voor Albanië. De protestantse kerken daar zijn jong en klein, maar willen graag anderen bereiken met het Evangelie. De GZB helpt hen graag hiermee! Zendingswerker Aad van der Maas (bij een aantal van u nog wel bekend) verzorgt in verschillende gemeenten lessen over thema’s zoals discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. De jonggelovige Hajrid zegt: “We kijken er altijd naar uit dat Aad bij ons komt. De lessen zijn belangrijk, gaan over de basale dingen van het geloof en zijn heel praktisch."

Collecte 21 mei 2023

De diaconie bestemd de eerste collecte voor een Voedselprogramma voor ondervoede gezinnen in Rwanda.

Cyangugu staat bekend als het armste deel van Rwanda. Ondervoeding of slechte voeding is een belangrijke oorzaak waardoor mensen ernstig ziek worden of zelfs sterven. De Anglicaanse Kerk helpt lokale gemeenten om voor de meest ondervoede kinderen en gezinnen te zorgen.

Collecte 18 mei 2023

Vandaag zamelen de kerkrentmeesters beide collectes in.

De 1e inzameling is bestemd voor kerkmuziek, om onder andere nieuwe bundels (met muzieknotatie) te kunnen aanschaffen en om liedteksten te kunnen beameren.

De 2e inzameling is voor de eredienst, waarin we God centraal stellen door aanbidding, dankzegging, gebeden, prediking, lofzangen en viering van de sacramenten (doop en avondmaal). Met de collecte kunnen en willen we er mede zorg voor dragen dat de eredienst kunnen blijven voortgaan.

Collecte 7 mei 2023

Beide collectes worden ingezameld door het College van Kerkrentmeesters.

De eerste inzameling is voor de eredienst. In de eerste plaats zijn dit de kosten die te maken hebben met het voorgaan van onze predikanten in de diensten, maar ook de ‘inhuur’ van de gastpredikanten en alles wat daar direct mee van doen heeft.

De tweede inzameling is voor het pastoraat. Naast de kosten voor reguliere pastorale zorg betreft dit doel ook de kosten die gemaakt worden voor de catechisaties en de secties. Zo ook voor toerusting in het kader van pastoraat.

Collecte 30 april 2023

De eerste rondgang is bestemd voor noodhulp en opbouwwerk in de getroffen gebieden door de aardbevingen in Syrië. Het is ramp op ramp in Syrië. Door ruim 12 jaar geweld verkeert het land in een zware crisis. Van de 22 miljoen inwoners van het land zijn 13,6 miljoen mensen op de vlucht geslagen. De armoede is groot. Daarnaast is het land recent getroffen door hevige aardbevingen. Dit kwetsbare land ligt in puin. Na de aardbevingen is er naast gebrek aan eerste levensbehoeften ook psychische nood.