De kerkdiensten in de Dorpskerk hebben over het algemeen dezelfde indeling (liturgie). Met feestdagen en bijzondere gebeurtenissen wijken we hier wel van af. Doorgaans verloopt een dienst zoals in onderstaand schema. We zingen liederen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de bundel Hemelhoog. Daarnaast zingen we psalmen uit voornamelijk de nieuwe berijming en vaak nog een enkele uit de oude berijming.

Voor de dienst kunnen ouders hun kinderen tot en met drie jaar bij de oppas in De Voorhof brengen. Oudere kinderen gaan in eerste instantie met hun ouders mee de kerk in.

Welkom en mededelingen een ouderling of diaken

Psalm of lied (staande)

Stil gebed (staande)

Votum en groet (staande)
Hierin spreekt de voorganger uit dat wij ons vertrouwen stellen op de Here, onze God. Ook begroet de voorganger ons met een zegengroet. Hierna gaan we weer zitten.

Psalm of lied

Wetlezing of geloofsbelijdenis
In de ochtendienst luisteren we naar de wetlezing uit de tien geboden of een vergelijkbaar schriftgedeelte. Dit zijn richtlijnen van God richtlijnen voor ons leven. In de avonddienst spreken we als gemeente het vertrouwen in God uit en verwoorden we wat we geloven. Dit doen we door het uitspreken van de Apostolische Geloofsbelijdenis of de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Gebed
We bidden 'om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest'; we vragen of God ons zijn Woord duidelijk wil maken als we de bijbel openen en het Woord gaat worden verkondigd.

kindermoment

Kindermoment
In de morgendienst mogen de kinderen naar voren komen en de voorganger bespreekt kort met hen waar het in de dienst over zal gaan. Soms neemt in plaats hiervan iemand van de kindernevendienstleiding het woord en bespreekt met de kinderen alvast kort waar zij over zullen spreken. Na dit moment verlaten de kinderen de kerk voor hun kindernevendienst.

Lezing(en) uit de bijbel
De lector (een gemeentelid) of de voorganger leest het te bespreken bijbelgedeelte voor, uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) of uit de Herziene Statenvertaling (HSV).

Psalm of lied

Verkondiging ("preek")
De voorganger legt het gelezen bijbelgedeelte uit en bespreekt toepassing hiervan op ons dagelijks leven.

Psalm of lied

Voorbede
In dit gebed, dat de voorganger uitspreekt, danken we de Here God en bidden voor de wereld, voor de mensen om ons heen en voor onszelf. De voorbede wordt soms geëindigd met het gezamenlijk bidden van het gebed dat Jezus zijn volgelingen leerde, het "Onze Vader': "

Collecten 
Dit is een inzameling van geld, vaak in twee rondgangen, waarbij de eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerkrentmeesters. De diaconie steunt mensen die niet of moeilijk rond kunnen komen, dichtbij en wereldwijd of instanties die, geïnspireerd door het Evangelie, hierbij helpen. De kerkrentmeesterlijke collectie is bestemd om de kerk, de predikant en de kerkelijke activiteiten te bekostigen.

Na de collecte komen de kinderen terug uit de kindernevendienst en de oppas.

Psalm of lied

Zegen
De voorganger spreekt de afscheidsgroet, waarin het goede van de Here God ons wordt toegezegd, uit. Hiervoor gebruiken we meestal de formulering 'De Here zegene u en Hij behoede u, de Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.' of 'De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met U allen.'