Vandaag zamelen de kerkrentmeesters beide collectes in.

De 1e inzameling is bestemd voor kerkmuziek, om onder andere nieuwe bundels (met muzieknotatie) te kunnen aanschaffen en om liedteksten te kunnen beameren.

De 2e inzameling is voor de eredienst, waarin we God centraal stellen door aanbidding, dankzegging, gebeden, prediking, lofzangen en viering van de sacramenten (doop en avondmaal). Met de collecte kunnen en willen we er mede zorg voor dragen dat de eredienst kunnen blijven voortgaan.

Het College van Kerkrentmeesters beveelt beide collectes van harte aan.