De eerste rondgang is bestemd voor noodhulp en opbouwwerk in de getroffen gebieden door de aardbevingen in Syrië. Het is ramp op ramp in Syrië. Door ruim 12 jaar geweld verkeert het land in een zware crisis. Van de 22 miljoen inwoners van het land zijn 13,6 miljoen mensen op de vlucht geslagen. De armoede is groot. Daarnaast is het land recent getroffen door hevige aardbevingen. Dit kwetsbare land ligt in puin. Na de aardbevingen is er naast gebrek aan eerste levensbehoeften ook psychische nood. Omdat ook scholen verwoest zijn kampen kinderen naast trauma’s ook met grote leerachterstanden door gebrek aan onderwijs. De organisatie ZOA steunt kerken en de schaarse hulporganisaties in het gebied. Onderdak, warme kleding, cash om zelf het nodige te kunnen kopen en herstel van onderwijsvoorzieningen zijn dringende zaken die ZOA aanbiedt naast psychische zorg. Dat werk willen we steunen en we gaan op 30 april daarom voor het werk van ZOA in Syrië collecteren. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen met maximaal € 3.000,-. We rekenen weer op jullie gulle gaven voor de mensen in Syrië.

De tweede rondgang is voor het onderhoud gebouwen en terreinen. Hoewel we deels subsidie krijgen voor het onderhoud aan de Dorpskerk, moeten we het overige deel zelf bekostigen. Zoals u zich kunt voorstellen, hebben we het hier over grote bedragen. Helpt u mee om onze mooie Dorpskerk goed te onderhouden?