Start van het Diaconaal Appèl 2023; thema: Overstromingen wereldwijd. Dit thema is gekozen omdat het dit jaar 70 jaar geleden is dat de watersnoodramp plaatsvond in Zeeland, in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. Oudere gemeenteleden zullen dit zich vast nog herinneren. Naar aanleiding van deze ramp is ook het Werelddiaconaat ontstaan. Uit de hele wereld kwam er hulp voor het getroffen gebied, suiker uit Jamaica, rijst uit Iran en dadels uit Irak. Toen rees de vraag moet Nederland niet zelf ook meer hulp bieden bij rampen in het buitenland? Pater Simon Jelsma en dominee Han Hugenholz vonden van wel. De katholiek en de protestant sloegen de handen ineen en riepen in 1956 Novib in het leven, de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand. Andere kerken richtten commissies op om internationale hulp te organiseren: de hulporganisatie Kerk in Actie van de PKN is daar weer een voortvloeisel van. Deze richt zich op binnenlands diaconaat en werelddiaconaat. Het Diaconaal Appél 2023 zal zich dan ook richten op “Overstromingen wereldwijd” van Pakistan tot Limburg, van Oeganda tot België, overal waar vaak als gevolg van klimaatverandering overstromingen ontstaan. In de diaconale dienst op deze zondag wordt dit alles nader toegelicht. Daarnaast wordt er een brief over het Diaconaal Appél bijgevoegd bij het Kerkvenster van maart 2023. Van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte wordt ingezameld door het College van Kerkrentmeesters en is bestemd voor onderhoud aan gebouwen en terreinen. We hebben meerdere gebouwen te onderhouden. Dit jaar verwachten we veel grote uitgaven aan onderhoud vanwege de geplande renovatie van de Dorpskerk. Deze renovatie wordt voor ongeveer 60% gesubsidieerd.