Home | Groepen | Kijk en luister

De kerkdiensten in de Dorpskerk hebben over het algemeen dezelfde structuur (liturgie). Met feestdagen & bijzondere gebeurtenissen is er natuurlijk ruimte voor andere elementen in de dienst. Doorgaans verloopt een dienst zoals onderstaand schema. 
U ziet hier de liturgie die gebruikt wordt vanaf januari 2009. 

Welkom en mededelingen een ouderling of diaken

Psalm/lied

Stil gebed

Votum en groet
"Onze hulp is in de Naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen.

Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Here Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen"

Psalm/Lied

Lezing van de 10 geboden
In de ochtendienst hoort de gemeente Gods richtlijnen voor het leven.

Belijden van het christelijke geloof
In de avonddienst spreekt de gemeente het vertrouwen in God uit en verwoordt de gemeente wat zij gelooft. Dit doen we door het uitspreken van de Apostolische Geloofsbelijdenis of de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Gebed
'Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest'; we vragen of God ons de Bijbel, zijn Woord, duidelijk wil maken

Lezing(en) uit de Bijbel

Psalm/Lied

Preek:
Uitleg van de Bijbel en toepassing hiervan op het dagelijks leven

Psalm/Lied

Gebeden: 

Gebed waarin we God danken en bidden voor de wereld, mensen om ons heen en onszelf, soms eindigend met het gezamenlijk bidden van het gebed dat Jezus bad, het "Onze Vader': "

Collecte: 
Inzamelen van geld om de kerk en haar activiteiten te bekostigen. Ook wordt vaak gecollecteerd voor de diaconie. De diaconie steunt mensen die niet of moeilijk rond kunnen komen, dichtbij en wereldwijd of instanties die, geïnspireerd door het Evangelie, hierbij helpen.

Psalm/Lied

Zegen
'De Here zegene u en Hij behoede u, de Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.'
of
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met U allen

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.