Home | Groepen | Belijdenisgeschriften en kerkelijke formulieren

Formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal

Woorden van inzetting
(gelezen in de dienst van voorbereiding)

Gemeente van Christus, hoort de woorden der inzetting van het heilig Avondmaal, ons beschreven door de apostel Paulus in de eerste brief aan de Corinthiërs: 1 Cor. 11:25.26 In de nacht,waarin de Here Jezus werd overgeleverd, nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.

Zelfonderzoek en schuldbelijdenis
Gemeente van Christus, opdat wij tot onze troost dit Avondmaal mogen vieren, is voor alle degene nodig, dat wij ons recht beproeven. Ten eerste bedenke een ieder zijn zonden, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Ten andere onderzoeke een ieder zijn hart, of hij de stellige belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden vergeven zijn in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Ten derde beproeve een ieder zichzelf, of hij gezind is voortaan niet zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Here te bewijzen en voor zijn aangezicht oprecht te wandelen: eveneens, of hij, zonder huichelarij alle vijandschap, haat en nijd van harte wil afleggen en een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven.

Verkondiging van Gods genade
Allen, die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige deelgenoten aan de tafel aan Christus houden. Die daarentegen het getuigenis des Geestes van zonde en vergeving niet gelooft en In de nacht voordat Jezus stierf, had hij nog eenmaal een avondmaal met zijn discipelen. Met de viering van het Heilig Avondmaal herdenkt de gemeente het lijden en sterven van Jezus Christus. Hij heeft het Heilig Avondmaal zelf ingesteld met de woorden "doe dit tot Mijn gedachtenis". De maaltijd, het eten van het brood en drinken van de wijn, verbindt de gemeenteleden met God en met elkaar. Met het heilig Avondmaal belijdt de gemeente dat Jezus Christus vrijwillig en uit liefde voor onze zonden is gestorven. zich van zijn zonden niet bekeren wil, vermanen wij zich van de tafel des Heren te onthouden. Hem verkondigen wij, dat hij geen deel in het Rijk aan Christus heeft. Maar dit wordt ons, broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig Avondmaal gaan mocht, dan die zonder enige zonde is.Want wij komen niet tot dit Avondmaal omdat wij onszelf volkomen en rechtvaardig achten, maar integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Daarom, al vinden wij in onszelf nog vele gebreken en geen volkomen geloof, nochtans mogen wij verzekerd zijn, dat God ons in genade wil aannemen en ons deze spijs en drank waardig en deelachtig wil maken.

Gedachtenis van Christus(gelezen in de Avondmaalsdienst)
In dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus: Doet dit tot zijn gedachtenis, willen wij nu gedenken dat Hij door de Vader in deze wereld gezonden is, niet opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat Hij haar zou behouden. Hij, de goede herder, heeft zijn leven voor zijn schapen gesteld. Hij werd gebonden, opdat Hij ons zou ontbinden. Hij leed ontelbare smaadheden, opdat wij nimmermeer te schande zouden worden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij zouden worden vrijgesproken. Hij heeft de vloek van ons op zich geladen, opdat Hij ons met zijn zegen vervullen zou. Hij heeft zich aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, toen Hij met luide stem riep: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. En ten laatste heeft Hij in zijn offerdood het nieuwe en eeuwige verbond der verzoening besloten, toen Hij zei: Het is volbracht.

Onderwijzing aangaande de inzetting
Opdat wij nu vast zouden geloven in zijn hartelijke liefde en overwinnende trouw, heeft Christus ons het Avondmaal gegeven. Daarom nam Hij in de nacht voor zijn sterven het brood, dankte, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker, zei dank en sprak: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Alzo betuigt en verzegelt ons het heilig Avondmaal, dat het eenmaal volbrachte offer van Christus de enige grond is van onze hoop. Want in zijn dood heeft Christus de toorn van God tegen de zonde weggedragen en heeft Hij ons de levendmakende Geest verworven. Door deze Geest mogen wij met Hem waarachtige gemeenschap hebben. Door dezelfde Geest worden wij ook met elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden, zoals de apostel spreekt: Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daarenboven mogen wij bij het aanzitten aan dit Avondmaal met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volkomenheid van Gods Koninkrijk, wanneer God zal zijn alles in allen.

Geloofsbelijdenis
Belijden wij ons christelijk geloof: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.

Toebereiding van de tafel
Nodiging: verheft de harten Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar ze opwaarts in de hemel verheffen, waar Christus Jezus is, onze voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader (waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen), niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij deze heilige spijs en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed.

Uitdeling en communie
Bij het breken en uitdelen van het brood zal de dienaar spreken: Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam van onze Here Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En als hij de drinkbeker geeft: De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat het dierbaar bloed van onze Here Jezus Christus vergroten is tot een volkomen verzoening van onze zonden.

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.