Home | Groepen | Belijdenisgeschriften en kerkelijke formulieren

Formulier voor de openbare Belijdenis van het geloof

Belijdenis van het geloof
Gemeente des Heren, enige broeders en zusters begeren nu in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap der Kerk, daardoor tot het Heilig Avondmaal worden toegelaten en medeverantwoordelijkheid dragen voor de opbouw der gemeente van Christus.Wij geloven en belijden dat God in Christus zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam,waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn.
In de heilige Doop wordt ons betuigd en verzegeld, dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus' Gemeente gedoopt te wezen, daarmede zijn merk- en veldteken dragende. In het Heilig Avondmaal,waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met Zich zelf en met elkander. Aldus verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad Hem te belijden als Heer en Heiland, en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten. De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis der waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik u, broeders en zusters, die thans belijdenis des geloofs wilt afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis der vaderen te antwoorden op de volgende vragen: Ten eerste: Belijdt gij te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de Heilige Geest?
Ten andere: Aanvaardt gij de roeping om, als lidmaat van de Gemeente, die God zich in Christus ten eeuwigen leven verkoren heeft, door zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en in sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in zijn Koninkrijk? Ten derde: Wilt gij, in de gemeenschap der Protestantse Kerk in Nederland als deel van de wereldwijde Kerk van Christus, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de heilige Schriften

Openbare belijdenis van het geloof is de verklaring in het openbaar (tijdens een kerkdienst) dat iemand zijn/haar leven wil laten leiden door God. Hij/zij belijdt het geloof in God, de Vader de Zoon en de Heilige Geest. Verder wordt de belofte afgelegd trouw te zijn in het lezen van de Bijbel en het gebed en zich medeverantwoordelijk te weten voor wat er in de gemeente gebeurt.
naar de u geschonken gaven medewerken aan de opbouw der Gemeente van Christus? Wat is daarop uw antwoord?
Antwoord: Ja.

Handoplegging

Opneming onder de belijdende leden en toelating tot het Heilig Avondmaal
Uit kracht van uw Doop en ingevolge de belijdenis door u uitgesproken, verklaren wij u, in de gemeenschap der Kerk van Christus, tot belijdende leden der Protestantse Kerk in Nederland en nodigen u tot de tafel des Heren.
De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Lied door de nieuwe lidmaten en toezingen door de gemeente

Vermaning
Geliefde broeders en zusters in de Heer, nu gij door uw belijdenis in alle voorrechten van het lidmaatschap van de Kerk van Christus delen moogt, bedenkt te allen tijde, dat gij zijt medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus Zelf de hoeksteen is; in Hem wordt ook gij mede gebouwd tot een woonstede Gods in de Geest. Gemeente van Jezus Christus, nu gij de belijdenis van deze broeders en zusters hebt gehoord (en getuige geweest zijt van de Doop) en hun toelating tot het heilig Avondmaal hebt vernomen, bevelen wij hen aan in uw liefde en uw zorg, als leden, die met ons één zijn in de Heer. Gedenkt de woorden van onze Here Jezus Christus:"Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk Ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien ge liefde hebt onder elkander".

Gebeden

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.