Home | Groepen | Belijdenisgeschriften en kerkelijke formulieren

Formulier voor de inzegening van het huwelijk

Wij zijn hier samengekomen voor Gods aangezicht rondom NN en NN om samen met hen Gods zegen te vragen voor hun huwelijk. Als christelijke gemeente belijden wij dat het huwelijk door God zelf is ingesteld als een verbond voor het hele leven. Hij heeft de mens geschapen, als man en vrouw. Het is niet goed - zo sprak Hij - dat de mens alleen blijft; Ik zal voor hem een hulp maken, tegenover hem. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen samen één zijn. De Here Jezus Christus voegt hieraan toe: Wat God heeft samengevoegd, dat zal de mens niet scheiden De apostel Paulus noemt dit een groot geheimenis. Hij beschrijft de eenheid tussen man en vrouw als een afspiegeling van de eenheid tussen Christus en de gemeente. Men zal het huwelijk daarom niet lichtvaardig aangaan, maar alleen in een dankbaar besef van wat God met deze inzetting bedoelt. En bij alle tegenspoed en verdriet, die ons ook in ons huwelijk kunnen overkomen, mogen wij vertrouwen op de hulp van God, die immers zelf het huwelijk heeft gegeven.

Het doel van het huwelijk
Opdat u in het huwelijk zult leven onder Gods beloften en naar zijn geboden, willen wij nu gaan zien met welk doel God het huwelijk heeft ingesteld. Het doel van het huwelijk is:
In de eerste plaats, dat man en vrouw, in liefde verbonden, werkelijk één zullen zijn. Zij behoren elkaar toe om elkaar geluk te schenken en om elkaar trouw te steunen en te helpen in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Het tweede is, dat man en vrouw, als instrumenten in de hand van de Schepper, zullen meewerken aan de voortgang van het menselijk leven Kinderen krijgen is een zegen en een geschenk van God.
Met of zonder kinderen, zullen man en vrouw een christelijk gezin vormen, een bouwsteen in de gemeente en de samenleving. Zij zullen allen die onder hun dak gastvrijheid vinden, voorgaan als leerlingen van Jezus Christus. Het derde is, dat het geschenk van de seksualiteit binnen het verbond van het huwelijk heilig, dankbaar en in geborgenheid genoten zal worden. Ons lichaam is immers een tempel van de Heilige Geest.

De inzegening van het huwelijk betekent dat het bruidspaar samen met de gemeente Gods zegen over het huwelijk vraagt.We geloven dat het huwelijk door God ingesteld is als een verbond voor het hele leven. Op hun levensweg krijgt het bruidspaar de zegen van God mee.

De wederzijdse verantwoordelijkheid:
Vervolgens zult u ook weten in welke verantwoordelijkheid God u beiden heeft geplaatst.
Bruidegom, heb uw vrouw lief zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. Zoals Christus het hoofd van de gemeente is en zich volledig inzette voor haar heil, zo bent u het hoofd van uw vrouw, om haar vol liefde te dienen, en te beschermen. Bruid, God heeft u aan uw man verbonden zoals de gemeente aan Christus verbonden is. Zoals de gemeente haar Heer liefheeft, Hem dient en volgt, zo zult ge uw man liefhebben en helpen.
Overeenkomstig Gods gebod zult u beiden met trouw en toewijding uw taak verrichten. In vertrouwen op God zult u goede zorg besteden aan uw gezin, opdat allen, die aan uw hoede worden toevertrouwd, daarvoor dankbaar zullen zijn. Vergeet daarbij niet dat uw gezin deel uitmaakt van een grotere gemeenschap. U draagt dus ook een bredere verantwoordelijkheid: voor de medemens in nood, voor de kerk en de maatschappij. Tenslotte:
Blijf trouw en teder met elkaar omgaan en sluit uw hart niet af voor elkaar, want dan kunt u niet meer bidden. Blijf elkaar zien als kinderen van God, geroepen tot eeuwig leven.

Huwelijksgeloften
Bruidspaar, ik vraag u nu om op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Tot de bruidegom:
NN, belijdt u hier voor God en zijn gemeente, dat u als uw wettige vrouw uit Gods hand wilt aanvaarden:
NN, en belooft u dat u haar trouw zult blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot de dood u scheiden zal; dat u haar in liefde wilt aanvaarden en dienen, overeenkomstig het heilig evangelie? Tot de bruid:
NN, belijdt u hier voor God en zijn gemeente, dat u als uw wettige man uit Gods hand wilt aanvaarden:
NN , en belooft u dat u hem trouw zult blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot de dood u scheiden zal; dat u hem in liefde wilt aanvaarden en dienen, overeenkomstig het heilig evangelie?

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.