Home | Groepen | Belijdenisgeschriften en kerkelijke formulieren

Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen

"Geliefden in de Here Jezus Christus, daar onze medebroeders N.N. tot ouderling en onze medebroeders N.N. tot diaken verkozen zijn en niemand enig wettig bezwaar tegen hun belijdenis en wandel heeft ingebracht, gaan wij thans in de Naam des Heren over tot hun bevestiging. Daartoe zullen wij eerst luisteren naar het onderricht van de heilige Schrift aangaande de betekenis van deze ambten.

Onderwijzing
Zoals de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, is ook ieder lid van zijn gemeente tot de dienst aan zijn broeders en zusters geroepen. Er is echter verscheidenheid in genadegaven en verscheidenheid in bedieningen en verscheidenheid in werkingen, ook al is het dezelfde Geest en dezelfde Heer en dezelfde God, die alles in allen werkt. De Heer heeft dan ook aan een ieder zijn eigen plaats en taak in het geheel van zijn lichaam aangewezen, en schenkt hem zulke gaven, dat hij bekwaam is de hem opgedragen arbeid te verrichten. Daarom wordt van de Heilige Geest gezegd, dat Hij een ieder toedeelt, gelijk Hij wil. Zo hebben wij dan onze gaven ten nutte en ter zaligheid van onze naasten gewillig en met vreugde aan te wenden. Hoewel nu alle leden van de gemeente tot het werk in de wijngaard des Heren een bevel ontvangen, met name tot het belijden van zijn Naam en tot het dienen van elkander, worden toch sommigen van hen, in onderscheid van anderen, van Godswege geroepen tot het vervullen van ambten of bedieningen. Wat het ambt van de ouderlingen betreft, leert de Schrift, dat zij met de herders en leraars aan de gemeente als opzieners gegeven zijn, opdat mede door hun dienst de gemeente bij de volheid van Christus blijve. Wat hun arbeid betreft, als Paulus afscheid neemt van de ouderlingen der gemeente te Efeze spreekt hij tot hen:" Ziet toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft". En aan Titus schrijft hij, dat van de opzieners verwacht mag worden, dat zij in staat zijn te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te wederleggen. De gemeente wordt bestuurd door de ouderlingen, diakenen en de predikant: de kerkenraad. De leden van de kerkenraad worden gekozen en tijdens een kerkdienst bevestigd. De kerkenraad bestuurt de gemeente namens Jezus Christus, die het hoofd van de kerk is.
Op grond van het schriftgetuigenis is daarom in de kerk aan de ouderlingen toevertrouwd: Het vergaderen der gemeente, de zorg dat alles in de gemeente met orde geschiedt, het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening des Woords en het rechte gebruik van de sacramenten, de ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdiensten, de verzorging, van de stoffelijke belangen der gemeente, voorzover niet van diaconale aard, door daartoe in het bijzonder aangewezen ouderlingen die als zodanig de naam kerkvoogd dragen, de leiding van de meerdere vergaderingen zo zij daartoe geroepen worden en voorts met de herders en leraars tezamen, het opzicht over de gemeente, alsook, met de herders en leraars bezig te zijn in de herderlijke zorg, de arbeid onder hen die van het evangelie zijn vervreemd, de catechese en de geestelijke vorming van de jeugd.

Ingevolge de orde der kerk is aan een ouderling bij de uitoefening van zijn aldus omschreven ambt geheimhouding opgelegd van al datgene, wat bij de uitoefening van zijn ambt vertrouwelijk te zijner kennis is gekomen. Het ambt der diakenen vindt zijn oorsprong in de volkomen van liefde voor de Gemeente, die Hij kocht met zijn bloed. Want Christus is niet alleen het Lam, dat de zonde der wereld wegneemt, maar ook de Knecht des Heren, die onze krankheden op zich genomen en onze smarten gedragen heeft, en die niet rusten zal, totdat bij zijn wederkomst de dood verzwolgen is tot overwinning. Het werk van een diaken is dus, dat hij namens de gehele gemeente aan degenen, die hulp behoeven, de liefde van Christus betoont, en de gemeente opwekt om de middelen daartoe te verstrekken. Bovendien zal hij een open oog en een ontvankelijk hart moeten hebben voor al wat in deze wereld geschiedt tot leniging van het lijden en tot het scheppen van rechtvaardige verhoudingen onder de mensen en in Christus' Naam daaraan medewerken.
Daarom is in de kerk, naar het Woord van God, aan de diakenen toevertrouwd: a) het dienen aan de tafel des Heren bij de viering van het Heilig Avondmaal, de dienst der barmhartigheid jegens gemeente en wereld, inzonderheid door bijstand en vertroosting aan hen, die verpleging en verzorging behoeven, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven, die maatschappelijk zijn ontspoord of zich in stoffelijke nood bevinden; b) de taak om, staande te midden van de sociale noden van het volk, hun kennis dienaangaande dienstbaar te maken aan de voorlichting van de kerk, opdat deze ook overheid en samenleving wijze op haar roeping, de gerechtigheid te betrachten; c) de ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdienst, in het bijzonder ook voor de leiding van het inzamelen van de liefdegaven en het dienen aan de tafel des Heren; d) en het beheren van de diaconale gelden en goederen. de formulieren
Ingevolge de orde der kerk is aan een diaken hij de uitoefening van zijn aldus omschreven ambt geheimhouding opgelegd van al datgene, wat bij de uitoefening van zijn ambt vertrouwelijk te zijner kennis is gekomen.

Bevestigingsvragen
Opdat dan, geliefde broeders N.N., de gemeente moge horen, dat gij bereid en voornemens zijt deze dienst(en) in de Naam des Heren te verrichten, zo zult gij thans opstaan en antwoorden op de volgende vragen: Ten eerste: Gelooft gij, dat gij in uw wettige verkiezing door deze gemeente door God Zelf tot uw heilige dienst geroepen zijt? Ten tweede: Erkent gij de heilige Schrift als de bron der prediking en als enige regel des geloofs en verwerpt gij elke leer, die daartegen strijdt? Ten derde: Belooft gij uw ambt trouw te zullen bedienen, u te gedragen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zij; geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen en u te onderwerpen aan het opzicht en de tucht der kerk?
Wat is hierop uw antwoord?
Antwoord: Ja.

Bevestiging
De rechtvaardige en barmhartige God, die in zijn genade u tot deze heilige dienst geroepen heeft en in wiens Naam wij u thans in uw ambt bevestigen, doe u getrouw en vruchtbaar arbeiden tot grootmaking van zijn Naam en tot opbouw van zijn gemeente.Amen.

Lied

Vermaning
Zijt waakzaam, gij ouderlingen, opdat de gemeente blijve bij Gods genade, leve tot eer van haar Heer en haar dienst getrouw vervulle. Vermaant tegen het kwade en bemoedigt tot het goede allen, die Gods beloften en geboden in leer of leven niet achten, die dwalen en ongeregeld leven, die heersen willen en die traag van hart zijn, die de gemeenschap niet zoeken en die de wereld niet willen winnen voor de Heer.
En gij, diakenen, bevordert met uw medediakenen, dat de gemeente God love met offeranden der dankbaarheid en de gemeenschap aan het heilig Avondmaal in het dagelijkse leven bevestige door elkanders lasten te dragen. Gij allen,weest goede discipelen van onze Here Jezus Christus, het geheimenis van het geloof bewarend in een rein geweten. En gij, gemeente, ontvang deze mannen als dienstknechten van God. Voeg u naar hun regering en vermaning. Voorzie hen ruim van middelen, zowel voor de kerkdienst als voor de diaconale zorg, en aanvaard met blijdschap hun hulp. Daartoe bekwame ons de almachtige God en Vader van onze Here Jezus Christus.

Gebeden

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.