Home | Groepen | Belijdenisgeschriften en kerkelijke formulieren

Onderwijzing
Gemeente des Heren, wij zijn thans samengekomen voor de bediening van het Woord  en van het sacrament van de Doop. Zo hoort dan uit het Woord van God, hoe Christus zelf verordend heeft, dat zijn Gemeente het teken en zegel van de Doop behoort te dragen. Want voor Hij opvoer ten hemel, sprak Hij tot zijn discipelen (Matth. 28 : 19):
“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”.

Het heil, ons in het evangelie verkondigd en geschonken,wordt ons in dit teken van de Doop afgebeeld en verzegeld ter bevestiging van ons geloof, gelijk Jezus sprak: Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. In onze gemeente dopen wij door besprenging. De besprenging met het water is een teken en zegel van de besprenging met het bloed van Christus, waarin ons de vergeving der zonden wordt toegerekend en de reiniging van dode werken om de levende
God te dienen.

Maar eigenlijk worden wij bij de Doop met het water overgoten en daarin als het ware ondergedompeld. Zo is deze Doop een teken en bevestiging van onze gemeenschap met Christus, in wiens dood wij gedoopt worden, in wiens opstanding wij opstaan tot nieuwheid des levens, opdat wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Daarom zegt ook de apostel, dat het op grond van de Doop voor het geloof moet vaststaan, dat wij wel dood zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Maar niet alleen de besprenging of onderdompeling bij de Doop, ook het feit dat wij gedoopt worden in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes heeft rijke betekenis.Als wij gedoopt worden in de naam des Vaders betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt.Als wij gedoopt
worden in de naam des Zoons betuigt en verzegelt Christus de Zoon ons, dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en wederopstanding inlijft, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God gerekend worden. En Door het ontvangen van de Heilige Doop treedt iemand toe tot de gemeente (= kerk). Meestal laten ouders hun pasgeboren kind dopen.Zo wordt duidelijk dat ook de kleinsten bij de gemeente horen. Het dopen met water symboliseert de overgang naar een nieuw leven met Jezus Christus.

Met het uitspreken van de woorden “ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes”, legt God zichzelf er op vast dat de gedoopte altijd een beroep mag doen op zijn verbond met ons. Als wij gedoopt worden in de Naam des Heiligen Geestes, betuigt en verzegelt ons de Heilige Geest, dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligt. Het is tot onze grote vertroosting, dat de hemelse Vader ook onze kinderen van dit heil deelgenoot wil maken, zoals Petrus op de Pinksterdag zegt:Want voor u is de belofteen voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here onze God er toe roepen zal.

Ook heeft Jezus uitdrukkelijk gezegd, dat de kinderen tot Hem zouden komen. En toen de ouders ze Hem brachten, heeft Hij de kinderen omarmd, de handen opgelegd en gezegend. Hij heeft ze daarmede erkend als het eigendom van zijn hemelse Vader, die ook in de jonge kinderen reeds zijn genade verheerlijken wil zoals de Schrift zegt: Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij lof bereid. Zo zijn dan onze jonge kinderen niet alleen leden van ons huisgezin, maar ook van Gods huisgezin, de gemeente des Heren.

Wij hebben echter bij dit alles te bedenken, dat deze goedertierenheid Gods in Christus Jezus ons en onze kinderen tot ommekeer wil leiden en dat onze goedertieren Vader van de gedoopten die gehoorzaamheid des geloofs vraagt, door welke wij niet meer voor onszelf leven, maar voor Hem, die voor ons gekruisigd en opgestaan is. Zolang zij echter te jong zijn

om zelf de Naam des Heren te belijden,wordt door ouders en gemeente deze roeping tot geloof en gehoorzaamheid ook voor de kinderen erkend. Daarom zullen zij hen opvoeden in de leer en vermaning des Heren, opdat zij ook zelf zullen komen tot het belijden van Hem, in wiens Naam zij gedoopt zijn.

Gebed
Barmhartige God en Vader, die door de verdelgende wateren van de zondvloed heen Noach en de zijnen hebt gered; Gij, die door de wateren van de Rode Zee heen uw volk Israël hebt verlost;Gij, die door het water van de Doop heen ons en onze kinderen als erfgenamen van uw verbond deel geeft aan uw Rijk; wij bidden U bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen, naar uw Woord uw kinderen, door de Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met Hem in zijn dood begraven worden en met Hem mogen opstaan tot nieuwheid des levens, opdat zij Hem
aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, hun kruis vrolijk dragen, dit aardse leven eenmaal getroost verlaten om ten laatsten dage zonder verschrikken te verschijnen voor Hem, die levenden en doden zal oordelen. Amen.

Doopgelofte
Geliefde doopouders, uit hetgeen ons onderwezen is, hebben wij begrepen, dat de Doop is ingesteld tot eer van God, tot troost van ons en onze kinderen en tot bevestiging en uitbreiding der Kerk. Opdat het dus openbaar worde, dat gij de heilige Doop voor uw kinderen begeert en zo aanvaardt, zult gij in oprechtheid op de volgende vragen antwoorden:
Ten eerste: Gelooft gij, dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, in de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament vervat, de enige weg ten leven is?
Ten tweede: Gelooft gij, dat deze kinderen, ofschoon zij van nature met ons als zondaren onder het oordeel Gods liggen, toch in Christus Jezus in genade aangenomen en al zo geheiligd zijn, en dat zij daarom als lidmaten van zijn Gemeente gedoopt mogen worden?
Ten derde: Belooft gij aan deze kinderen bij het opgroeien het evangelie van Jezus Christus te zullen leren en hen getrouw tot het onderricht en de prediking der Kerk te leiden, opdat zij hun Doop verstaan en zich voor hun ganse leven verbonden mogen weten aan de Naam en de dienst des Heren?

Wat is hierop uw antwoord?
Antwoord: Ja

Bediening van de doop
De dienstdoende ouderling, die naast de voorganger staat, noemt de naam en de voornamen van de dopeling.
De voorganger:“Ik doop u in de Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes.”

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.